Theatre Embassy

Theatre Embassy

Theatre Embassy

With Art We Start

The art of development of art

Werkzaam op het gebied van kennisoverdracht, training en ontwikkeling van talent wereldwijd. Capacity building, exchange, training on theatre skills around the globe.

Welkom bij Theatre Embassy. Sinds tot zijn we actief als theaterorganisatie die samenwerkt met theatergroepen en culturele organisaties in internationale context. Vanaf 2017 werkten we op projectbasis en onderhouden het contact met de partner organisaties. De partnerorganisaties van Theatre Embassy liggen in Afrika, Azië en Latijns -Amerika, en de samenwerkingen zijn gebaseerd op internationale ontwikkelingssamenwerking vanuit een cultureel perspectief. De verbindingen die gelegd zijn door Theatre Embassy bestaan nog steeds. We willen graag zichtbaarheid creëren voor theatergroepen die werken op de meest afgelegen plekken gedacht vanuit het Eurocentrische culturele wereld. Deze website beheert het archief en de kennis van die samenwerkingen. Je kan hier projecten terugvinden maar ook de impact die de samenwerkingen creëerden in de verschillende landen.

Vanuit het Plein Theater in Amsterdam is het archief te raadplegen en werken we aan nieuwe internationale samenwerkingen en projecten.
Zie hiervoor www.plein-theater.nl

Tierra Espiritual was een apart traject van Theatre Embassy en die informatie is te vinden op www.tierra-espiritual.nl

Werkwijze

Theatre Embassy is gespecialiseerd in het werken met culturele organisaties en theatergroepen uit Niet- Westerse landen sinds 15 jaar. Onze werkwijze is gevormd door deze interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen.

Working method

Theatre Embassy is specialised in collaborating with cultural organisations and theatre groups from Africa, Asia and Latin-America. Our working method had been formed through 15 years of intercultural and interdisciplinary succesfull collaborations.

Missie

Theatre Embassy ziet een wereld voor zich waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende noodzakelijke factoren zijn voor integrale ontwikkeling van mens, samenleving en beschaving. Lees meer

In deze ideale wereld heeft de kunstenaar een centrale rol als aanjager van verandering en duurzame ontwikkeling. Theater geeft hiervoor een open podium en integreert diverse kunstvormen ongeacht cultuur of continent en ontroert een breed publiek.

Mission

Theatre Embassy sees a world in which art and culture are self-evident, necessary factors for the integral development of people, society and civilisation. In this ideal world the artist plays a central role as the driving force behind change and sustainable development.Read more

Theatre provides the necessary medium: theatre integrates a variety of art forms, irrespective of culture or continent, and can reach a broad audience.

Visie

Theatre Embassy streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wereld waarbij wij onze aandacht richten op culturele ontwikkeling en de uitdrukkingsvormen van de mens.Lees meer

Theatre Embassy gelooft dat de magie, de zeggingskracht, het historisch besef en het innovatieve vermogen van theater bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving en aan de beschaving van de wereld. Door de universele taal van theater worden mensen verenigd in hun hoop, dromen en ideeën en krijgen zij nieuwe perspectieven aangeboden om naar de wereld te kijken. Dit draagt bij aan welzijn en levensgeluk.

Vision

Theatre Embassy’s objective is to achieve global sustainable development: we focus our attention on socio-cultural development and human forms of expression. Read more

Theatre Embassy believes that the magic, power of expression, historical awareness and innovative capacity of the theatre contribute to the development of the world’s societies and civilisations. The universal language of the theatre unites people in their hopes, dreams and ideas: it offers them new perspectives for viewing the world. This in turn contributes to their wellbeing and happiness

Focus

Door onze unieke focus en inzet zijn we met recht een internationale culturele organisatie die werkt op het niveau van het creëren van creatieve netwerkverbindingen en artistieke projecten.

Focus

In view of our unique focus and efforts we can justifiably be referred to as an innovative cultural organisation which is active at the level of the development of creative network links and artistic projects.

ANBI Status

De Theatre Embassy is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Onze projecten zijn multidisciplinair en bestaan uit vele facetten waarin iemand kan groeien als persoon en als vakman. Tegelijkertijd boekt de lokale organisatie vooruitgang. De samenwerkingen zijn intensief, juist door de complexiteit ontstaat er een synergie waardoor er op meerdere velden vooruitgang of verandering plaatsvindt. Om deze inzichtelijk te maken hebben wij ze uit elkaar gehaald.

Als een theatergroep haar capaciteit wil versterken, dan kan dat op het gebied van:

1. Cultureel Management

2. Educatief Theater

3. Theater als kunstvorm

4. Rituele theatervormen

5. Theater processies

In deze PDF vindt je meer uitleg hierover

Videos

kijk naar onze films.

Organisatie

Projecten van Theatre Embassy gaan over grote maatschappelijke thema’s, culturen in beweging of processen van verandering. We liepen vaak vooruit op de veranderingen die rondom het millenniumwisseling hebben plaatsgevonden. Juist doordat we buiten het centrum van de culturele macht werkten werden we geconfronteerd met de gevolgen van de globalisatie, versnelde klimaatsveranderingen, migratie en oorlog.

Als jonge theatermakers wilde we hierop reageren en bijdragen aan een wereld voor iedereen.
In de afgelopen 15 jaar hebben we ons gespecialiseerd in een aantal trajecten. Aan deze trajecten zijn diepgaande onderzoeken voorafgegaan. Door onze kennis en ervaring zijn we in staat in elke vorm en op elke locatie onze brandende thema’s vorm te geven in theaterstukken of theatrale installaties. Deze zijn bewust laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek waar ook ter wereld.
Hierin werden lokale artiesten intensief getraind in het vergroten van vaardigheden. Uitgezonden artiesten kregen internationale werkervaring. Het resultaat was een wederkerige ontwikkeling in de formule 1+1= 3.

Door projecten te ontwikkelen met een lokaal theater team in combinatie met innovatieve technieken van Nederlandse theatermakers bleef de betekenis dicht bij de lokale bevolking en bereikten zij een optimaal resultaat. Om onze werkwijze beter in kaart te brengen hebben we een model ontwikkeld die verder uitgewerkt is in de publicatie Desert/Desierto.

Stichting

Theatre Embassy is een stichting met een onbezoldigd bestuur. De stichting beheert het archief van de organisatie en het netwerk. De stichting heeft een ANBI-status, we zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het bestuur zitten:

Berith Danse – Voorzitter
Caroline van Leerdam – Penningmeester
Sterre Imming – Secretaris

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiën vindt u op de website.

KVK: 34148688
RSIN/ fiscaal nummer: 809948522

Foundation
Theatre Embassy is a Non Govermental Organisation. We have an unpaid board.
The foundation manages the archive of the organization and the network. The foundation has an ANBI status.


The board includes:
Berith Danse – Chairman
Sterre Imming – Treasurer
Caroline van Leerdam – Secretary


Chamber of Commerce: 34148688
Tax number: 809948522