Theatre Embassy

Organisation

Theatre Embassy projects deal with major social themes, cultures in motion or processes of change. We often anticipated the changes that took place around the turn of the millennium. It was precisely because we worked outside the centre of cultural power, that we were confronted with the consequences of globalization, accelerated climate change, migration and war.

As young theatre-makers, we wanted to respond to these shifts and contribute to a world for everyone.
Over the past 15 years, we have specialized in a number of processes. These processes were preceded by in-depth studies. Our knowledge and experience enable us to shape our burning themes into plays or theatrical installations in any form and at any location. These are deliberately low-threshold and accessible to a wide audience anywhere in the world.

In this, local artists were intensively trained in increasing their skills. Deployed Dutch and other artists were given international work experience. The result was a reciprocal development in the formula 1 + 1 = 3.

By developing projects with a local theatre team in combination with innovative techniques from Dutch theatre makers, the meaning remained close to the local population and they achieved an optimal result.
To better map out our working method, we have developed a model that is further elaborated in the publication Desert/Desierto

Projecten van Theatre Embassy gaan over grote maatschappelijke thema's, culturen in beweging of processen van verandering. We liepen vaak vooruit op de veranderingen die rondom het millenniumwisseling hebben plaatsgevonden. Juist doordat we buiten het centrum van de culturele macht werkten werden we geconfronteerd met de gevolgen van de globalisatie, versnelde klimaatsveranderingen, migratie en oorlog.

Als jonge theatermakers wilde we hierop reageren en bijdragen aan een wereld voor iedereen.
In de afgelopen 15 jaar hebben we ons gespecialiseerd in een aantal trajecten. Aan deze trajecten zijn diepgaande onderzoeken voorafgegaan. Door onze kennis en ervaring zijn we in staat in elke vorm en op elke locatie onze brandende thema's vorm te geven in theaterstukken of theatrale installaties. Deze zijn bewust laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek waar ook ter wereld.

Hierin werden lokale artiesten intensief getraind in het vergroten van vaardigheden. Uitgezonden artiesten kregen internationale werkervaring. Het resultaat was een wederkerige ontwikkeling in de formule 1+1= 3.

Door projecten te ontwikkelen met een lokaal theater team in combinatie met innovatieve technieken van Nederlandse theatermakers bleef de betekenis dicht bij de lokale bevolking en bereikten zij een optimaal resultaat. Om onze werkwijze beter in kaart te brengen hebben we een model ontwikkeld die verder uitgewerkt is in de publicatie Desert/Desierto.

Foundation

Theatre Embassy is a foundation with board members. The foundation manages the archive of the organization and the network. The foundation has ANBI status, we have been designated as a Public Benefit Institution.

On the board are:

Berith Danse – Chairman
Caroline van Leerdam – Treasurer
Sterre Imming – Secretary

Remuneration policy for the board

The members of the board do not receive any remuneration for their work. They are entitled to reimbursement of the costs incurred by them in the performance of their duties. You can find an up-to-date report of the activities and finances carried out on the website.
COC: 34148688 | RSIN / tax number: 809948522

The Theatre Embassy is classified as a public benefit organization (ANBI). As an ANBI cultural institution, this ANBI can receive the status of a cultural ANBI. To be considered a cultural ANBI, the institution must be at least 90% active in the cultural field. From , donors of cultural ANBIs will have an extra tax advantage, because an extra donation deduction applies to them.

Stichting

Theatre Embassy is een stichting met een onbezoldigd bestuur. De stichting beheert het archief van de organisatie en het netwerk. De stichting heeft een ANBI-status, we zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het bestuur zitten:

Berith Danse – Voorzitter
Caroline van Leerdam – Penningmeester
Sterre Imming – Secretaris

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiën vindt u op de website.
KVK: 34148688 | RSIN/ fiscaal nummer: 809948522

De Theatre Embassy is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.