Theatre Embassy

Principles

The following principles are our beacons during work processes and projects. During larger projects, we coordinate them in cooperation agreements so that when difficult moments arise during the creative journey, we can evaluate and find solutions through these beacons.

Equality

In cultural cooperation, the point of departure is equality. All forms of expression in our field of theatre are of equal value and must therefore be used equally. Only when equality is established at the start of a collaboration can there be healthy synergy and an outcome based on the sum of the participating parts and rather than on the dominant culture or theatre form.

Exchange

Exchange is the most fundamental basic principle of the working method of Theatre Embassy. We believe that the need for exchange that makes us feel inspired by each other is the best motivation for cooperation. When you exchange with each other, a process of mirroring arises where similarities and differences become more sharply defined. This allows you to take a fresh look at your own professional knowledge and at the same time to acquire new and previously unknown professional knowledge.

Partnership

Theatre Embassy would like to see an ongoing commitment. That is why we work together for a long time. In this way, we can formulate learning goals and provide step-by-step input to the need for creativity and development of a theatre group and its individuals. To meet this commitment, we agree to be creative partners for a period of 3 to 5 years.

Skills

Through the deployment of professional theatre makers and cultural managers from outside and through the process-oriented method of working, we build on the cultural capital of the artists in the local theatre group and their organisational structures. Working together in a project has a reciprocal effect, as the foreign experts also develop their skills, which is then taken back to their countries of origin and their cultural sectors.

Development

Through intensive cooperation, we work on the development of the cultural sector worldwide and specifically in the region of the partner organisation. Development actually means revealing something. In fact, opening something up and revealing its core. With the input to culture, we believe that we contribute to the development of people and the revelation of the core of the human experience.

Network

When you work together in the context of the theatre organisations that are affiliated with Theatre Embassy, you form a network. Theatre Embassy simultaneously brings you into contact with a wider network of festivals, funds, congresses, enthusiasts and other activities.

None of this can be achieved without our TOOL:

Theatre Ambassador

A theatre maker or manager who is professionally very skilled at moving to a different cultural context. This specialist is able to act as a multi-tasker, taking on the roles of creator, director, manager, friend, connector and translator, sometimes even actor. The Theatre Ambassador has a strong ability to assimilate into the new environment without losing themselves. At the same time, this person is able to work in difficult circumstances and makes the most of them. The Theatre Ambassador is at their best when they combine hardship and scarcity of resources with the presence of great cultural wealth and is able to transform the theatre cooperation process into a top product.

The Theatre Ambassador is a true ambassador: they are a conduit of information and at the same time represent our theatre profession. Diplomacy in intercultural cooperation is a requirement here.

In this PDF you will find the explanation of the principles:

Deze principes zijn onze bakens tijdens de werkprocessen en projecten. Bij grotere projecten stemmen we ze af in samenwerkingsovereenkomsten zodat we tijdens de creatieve reis, op de moeilijke momenten kunnen evalueren vanuit deze bakens.

Gelijkheid

Bij culturele samenwerking is het punt van vertrek gelijkheid. Alle uitdrukkingsvormen op ons vakgebied theater zijn van gelijke waarde en daarom dienen ze ook gelijkwaardig ingezet te worden. Alleen bij een benoemde gelijkwaardigheid bij aanvang van een samenwerking kan er sprake zijn van een gezonde synergie en is de uitkomst gebaseerd op de optelsom der participerende delen en niet door de dominante cultuur of theatervorm.

Uitwisseling

Is het belangrijkste basisprincipe voor de werkwijze van Theatre Embassy. We geloven dat de behoefte aan uitwisseling waardoor je geïnspireerd raakt door elkaar de mooiste motivatie van samenwerking is. Als je met elkaar uitwisselt ontstaat er een proces van spiegeling waarbij overeenkomsten en verschillen zich scherper gaan aftekenen. Hierdoor kun je opnieuw naar je eigen vakkennis kunt kijken en tegelijkertijd kun je je onbekende vakkennis eigen maken.

Partnerschap

Theatre Embassy wil graag dat er een doorgaand commitment ontstaat. Daarom werken we langdurig met elkaar samen. Op die manier kunnen we leerdoelen formuleren en stapsgewijs input geven aan de behoefte van creativiteit en ontwikkeling van een theatergroep en haar individuen. Om aan deze commitment te voldoen spreken we af gedurende 3 tot 5 jaar creatieve partners van elkaar te zijn.

Vakmanschap

Door de inzet van professionele theatermakers en cultureel managers van buitenaf en door de procesmatige wijze van werken bouwen we aan het cultureel kapitaal van de kunstenaars uit de lokale theatergroep en hun organisatiestructuren. Het samenwerken in een project heeft als wederkerig effect dat ook de buitenlandse experts groeien in hun vakmanschap dat weer meegenomen wordt naar hun land van herkomst en cultuursector.

Ontwikkeling

Door de intensieve samenwerking werken we aan de ontwikkeling van de cultuursector wereldwijd en specifiek in de regio van de partnerorganisatie. Develop betekent eigenlijk dat je iets onthult. Feitelijk het open maken en tot de kern brengen van iets. Met de input aan cultuur vinden we dat we bijdrage aan de ontwikkeling van de mens en de onthulling van de kern van mens zijn.

Netwerk

Wanneer je samenwerkt in het verband van de theaterorganisaties die verbonden zijn aan de Theatre Embassy vorm je een netwerk. Theatre Embassy brengt je tegelijkertijd in contact met een breder netwerk van festivals, fondsen, congressen, liefhebbers en andere activiteiten.

Dit alles kan niet worden bewerkstelligd zonder onze TOOL:

Theatre Ambassador

Een theatermaker of manager die zich professioneel heel goed kan verplaatsen naar een andere culturele context. Deze specialist is in staat om als een multi-tasker op te treden en tegelijkertijd de rollen op zich te nemen van maker, regisseur, manager, vriend, verbinder en vertaler, soms zelf als speler. De Theatre Ambassador heeft een sterk vermogen zich te assimileren met de nieuwe omgeving zonder zichzelf kwijt te raken. Tegelijkertijd is deze persoon in staat om te werken in omstandigheden die zwaar zijn en weet deze persoon daar het beste uit te halen. De Theatre Ambassador is op zijn best als hij juist de ontbering en de schaarste van middelen gecombineerd met de aanwezigheid van grote culturele rijkdom en deze weet te transformeren van het theatersamenwerking proces tot een topproduct.

De Theatre Ambassador is een echte Ambassadeur: Hij is een doorgeefluik van informatie en representeert tegelijkertijd ons theatervak. Diplomatie in interculturele samenwerking is daarbij een vereiste.

In deze PDF vind je de toelichting op de principes: